Trịnh Lê Tuấn

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Trịnh Lê Tuấn.

Грамота награждается Чинь Ле Туан за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")