Nguyễn Đại Hoàng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Nguyễn Đại Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Trần Diệu Hằng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Trần Diệu Hằng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Vũ Hồng Phong

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Vũ Hồng Phong đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Võ Quang Huy

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Võ Quang Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Trịnh Quốc Vinh

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Trịnh Quốc Vinh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Trần Huy Hoàng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Trần Huy Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Phạm Văn Vượng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Phạm Văn Vượng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Nguyễn Văn Kha

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Nguyễn Văn Kha đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Ngô Quang Hưng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Ngô Quang Hưng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Lê Thị Vân Anh

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Lê Quý Việt

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Lê Quý Việt đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Hoàng Trọng Chung

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Hoàng Trọng Chung đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Hồ Bình Trọng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Hồ Bình Trọng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Dương Thái Huy

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Dương Thái Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Đoàn Mạnh Giỏi đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Đoàn Hữu Hùng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Chu Đào Sơn Linh

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Chu Đào Sơn Linh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Bùi Văn Tú

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Bùi Văn Tú đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.Võ Quang Huy

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Võ Quang Huy.

Грамота награждается Во Куанг Зуй за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")

Trịnh Lê Tuấn

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Trịnh Lê Tuấn.

Грамота награждается Чинь Ле Туан за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Trần Đức Bình

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Trần Đức Bình.

Грамота награждается Чан Дык Бинь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Trần Đức Bình

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Trần Đức Bình.

Грамота награждается Чан Дык Бинь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Phạm Hoàng Thanh

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Phạm Hoàng Thanh.

Грамота награждается Фам Хоанг Тхань за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Huỳnh Anh Bảo

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Huỳnh Anh Bảo.

Грамота награждается Хуинь Ань Бао за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Hà Hồ Huy Thịnh

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Hà Hồ Huy Thịnh.

Грамота награждается Ха Хо Зуй Тхинь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Đoàn Minh Duy

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Đoàn Minh Duy.

Грамота награждается Дуан Минь Зуй за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Đoàn Hữu Hùng

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Đoàn Hữu Hùng.

Грамота награждается Доан Хыу Хунг за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Chu Đào Sơn Linh

Bằng khen giải nhất cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Chu Đào Sơn Linh.

Грамота награждается Тю Дао Шон Линь занявший первое место в российско-вьетнамском брейн-ринге "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Chu Đào Sơn Linh

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Chu Đào Sơn Linh.

Грамота награждается Тю Дао Шон Линь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")


Võ Quang Huy

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Võ Quang Huy.

Грамота награждается Во Куанг Зуй за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")