Trương Hiền

Giấy chứng nhận tham gia diễn đàn thanh niên vùng Viễn Đông trao học viên Trương Hiền.
Сертификат подтверждает, что Чыонг Хиен принял участие в работе Форума молодёжи Приморского края.

Trương Hiền

Bằng khen tham gia hội thảo lịch sử hàng hải trao học viên Trương Hiền.
Диплом награждается Чыонг Хиен за участие в молодежнойнаучно-практической конференции "Морские исторические чтения".