Trần Đức Bình

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Trần Đức Bình.

Грамота награждается Чан Дык Бинь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")