Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Nguyễn Đại Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Trần Diệu Hằng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Vũ Hồng Phong đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Võ Quang Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Trịnh Quốc Vinh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Trần Huy Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Phạm Văn Vượng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.


Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Nguyễn Văn Kha đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Ngô Quang Hưng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Lê Thị Vân Anh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Lê Quý Việt đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Hoàng Trọng Chung đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.