Huỳnh Kim Khánh

Học viện quan hệ quốc tế gửi lời cảm ơn chân thành đến học viên Huỳnh Kim Khánh vì các hoạt động năng nổ đóng góp cho hoạt động chung của học viện.