Phạm Văn Vượng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Phạm Văn Vượng.

Trịnh Lê Tuấn

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Trịnh Lê Tuấn.

Trần Huy Hoàng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Trần Huy Hoàng.

Phạm Trọng Tuấn

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Phạm Trọng Tuấn.

Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Mạnh Giỏi.

Lê Thị Vân Anh

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Lê Thị Vân Anh.

Hồ Bình Trọng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Hồ Bình Trọng.

Dương Thái Huy

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Dương Thái Huy.

Đoàn Minh Duy

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Minh Duy.

Đoàn Hữu Hùng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Hữu Hùng.

Bùi Công Thành

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Bùi Công Thành.