Nguyễn Duy Quang

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Duy Quang đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Phạm Hoàng Thanh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Phạm Hoàng Thanh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Hà Hồ Duy Thịnh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Hà Hồ Duy Thịnh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Đặng Đình Hải Hoàng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Đặng Đình Hải Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Phạm Văn Vượng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Phạm Văn Vượng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.


Trần Đức Bình

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trần Đức Bình đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Đoàn Hữu Hùng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.

Bùi Văn Tú

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Bùi Văn Tú đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.