Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen học viên Huỳnh Kim Khánh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập năm 2015 trên tàu "Hi vọng"

Trương HIền

Giấy khen học viên Trương Hiền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập năm 2015 trên tàu "Hi vọng"