Trần Huy Hoàng

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Trần Huy Hoàng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.