Nguyễn Duy Quang

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Duy Quang đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.