Hồ Bình Trọng

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Hồ Bình Trọng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.