Dương Thái Huy

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Dương Thái Huy đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.