Đoàn Minh Duy

Thư cảm ơn nhân dịp 125 năm thành lập trường MSUN trao học viên Đoàn Minh Duy.
Благодарность 125 лет МГУ награждается Доан Минг Зуй.