Trần Đức Bình

Giấy chứng nhận tham gia dự án "Bài thơ yêu thích của tôi" trao học viên Trần Đức Bình.
Сертификат подтверждает, что Чан Дык Бинь принял участие в проекте.