Trần Huy Hoàng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Trần Huy Hoàng.