Phạm Trọng Tuấn

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Phạm Trọng Tuấn.