Đoàn Minh Duy

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Minh Duy.