Trương HIền

Giấy khen học viên Trương Hiền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập năm 2015 trên tàu "Hi vọng"