Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen học viên Huỳnh Kim Khánh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập năm 2015 trên tàu "Hi vọng"