Phạm Trọng Tuấn

 BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Phạm Trọng Tuấn đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.