Trần Đức Bình

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Trần Đức Bình đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.