Đoàn Minh Duy

BCH Hội sinh viên Việt Nam tp.Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Minh Duy đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.