Trần Văn Phúc

Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Trần Văn Phúc đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015