Đ.Bình, Q. Hưng, Q. Huy

Giấy khen nhóm học viên khoa Lái: Võ Quang Huy, Ngô Quang Hưng, Trần Đức Bình đã hoàn thành bài báo cáo khoa học trong chuyến thực tập trên tàu Khlustin năm 2014.