Đoàn Minh Duy

Giấy khen học viên Đoàn Minh Duy hoàn thành xuất sắc kì thực tập năm 2014 trên tàu Khlustin.