Trần Đức Bình

Bằng hàng Nhì trao cho học viên khóa dự bị Trần Đức Bình cho việc tham gia giải thể thao tại Học viện quan hệ Quốc tế năm 2013.