Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen trao học viên khoa Lái Huỳnh Kim Khánh cho sự tham gia tích cực hội thảo khoa học trẻ lần thứ 60.