Trần Đức Bình

Giấy khen khích lệ học viên khóa dự bị Trần Đức Bình đã tham gia biểu diễn bài hát tiếng Nga tại cuộc thi tiếng Hát gió Sla-vơ.