Chu Đào Sơn Linh

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Chu Đào Sơn Linh.

Грамота награждается Тю Дао Шон Линь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")