Trương Hiền

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Trương Hiền đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.