Huỳnh Kim Khánh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Huỳnh Kim Khánh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.