Nguyễn Vũ Hiệp

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Vũ Hiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.