Chu Đào Sơn Linh

Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Chu Đào Sơn Linh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.