Huỳnh Kim Khánh

Bằng khen trao học viên khoa Lái Huỳnh Kim Khánh đã tham dự cuộc thi tìm hiểu 200 năm sinh nhật đô đốc G.I. Nhevelskoy.