Hồ Bình Trọng

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Hồ Bình Trọng.