Đoàn Minh Duy

Giấy khen tham gia hội thi viết chữ đẹp tiếng Nga trao học viên Đoàn Minh Duy.
Грамота награждает Доанг Минг Дуя за активное участие в конкурсе русской каллиграфии.