Phạm Hoàng Thanh

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Phạm Hoàng Thanh.

Грамота награждается Фам Хоанг Тхань за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")