Hà Hồ Huy Thịnh

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Hà Hồ Huy Thịnh.

Грамота награждается Ха Хо Зуй Тхинь за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")