Trương Hiền

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Trương Hiền đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.