Nguyễn Be Ly

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Nguyễn Be Ly đã có nhiều bài viết đóng góp cho trang web mguvla.net năm 2015 - 2016.