Nguyễn Mạnh Tuấn


Giấy khen BCH hội sinh viên Việt Nam tp. Vladivostok tặng sinh viên Nguyễn Mạnh Tuấn đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2014 - 2015